Algemene voorwaarden workshops door Wilco Dragt Fotografie
Geldend vanaf 14 november 2013


Definities
Wilco Dragt Fotografie: rechtspersoon die workshops, cursussen en/of reizen aanbiedt
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop, cursus of reis van Wilco Dragt Fotografie deel te nemen
Workshop: een workshop, cursus of reis die door Wilco Dragt Fotografie wordt uitgevoerd en gerealiseerd

Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops tussen Wilco Dragt Fotografie en Deelnemer, ook na het beƫindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst
Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer en Wilco Dragt Fotografie tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van deelname.

Prijzen
Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Wilco Dragt Fotografie staat vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.
Als op een workshop BTW van toepassing is, is de vermelde prijs inclusief het geldende Btw-tarief. De prijs zal worden aangepast bij wijzigingen in het Btw-regime en/of de hoogte van de geldende Btw-tarieven.

Annuleren door Deelnemer
Deelnemer kan tot 8 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald.
Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd. Wilco Dragt Fotografie zal zich inspannen om een vervanger te zoeken. Ook zal Wilco Dragt Fotografie zich inspannen om kosten bij derden die al gemaakt zijn of nog gemaakt moeten gaan worden te beperken.
Deelnemer kan in alle gevallen ook zelf voor een vervanger zorgen.

Verplaatsen en annuleren door Wilco Dragt Fotografie
Wilco Dragt Fotografie behoudt zich het recht voor om een workshop tot drie dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft het alsdan recht de deelname kosteloos te annuleren.
Wilco Dragt Fotografie behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien Wilco Dragt Fotografie een workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de workshop volledig retour.

Factureren en betalen
Direct na aanmelding ontvangt Deelnemer een factuur met de prijs van de workshop. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.
Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Wilco Dragt Fotografie voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. Wilco Dragt Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan.

Geschillen en toepasselijk recht
Bij geschillen tussen Deelnemer en Wilco Dragt Fotografie zal getracht worden om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Arnhem.
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden workshops